Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Kutno Biuro Zieleni Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Urzędu Miasta Kutno.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-22

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa jest responsywna.
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
 6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Makowski, adres poczty elektronicznej: j.makowski@um.kutno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 253 11 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta Kutno

Budynek, przy placu Marsz. J. Piłsudskiego 18 w Kutnie, w którym siedzibę ma Urząd Miasta Kutno składa się z trzech skrzydeł:

 • budynku głównego zlokalizowanego przy placu Marsz. J. Piłsudskiego,
 • skrzydła przy ulicy Sienkiewicza,
 • skrzydła zlokalizowanego przy ul. Podrzecznej.

 

Budynek główny zlokalizowany przy placu Marsz. J. Piłsudskiego jest obiektem pięciokondygnacyjnym: piwnice wykorzystywane są jako archiwa i garaże, parter, pierwsze piętro, drugie piętro i część poddasza zostały przeznaczone na pomieszczenia biurowe a druga część poddasza stanowi strych nieużytkowy. Skrzydła przy ul. Sienkiewicza i ul. Podrzecznej posiadają trzy kondygnacje: pierwsza kondygnacja znajduje się na poziomie piwnic budynku głównego a trzecia odpowiednio na poziomie +02 budynku głównego. Wszystkie kondygnacje wykorzystywane są na pomieszczenia biurowe. Wszystkie skrzydła połączone są głównymi korytarzami. Różnice poziomów kondygnacji w poszczególnych skrzydłach wynikają z dużego pochylenia terenu.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnione jest poprzez istniejącą pochylnie zlokalizowaną przy wejściu głównym Urzędu Miasta Kutno. Główne drzwi dwuskrzydłowe widoczne na tle fasady są rozsuwane i otwierają się automatycznie.

Przed budynkiem od strony placu Marsz. J. Piłsudskiego wyznaczone jest odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. W holu skrzydła głównego, tuż przy głównym wejściu zlokalizowana jest winda umożliwiająca swobodne poruszanie się po pięciokondygnacyjnym obiekcie. Ponadto ze względu na duży spadek terenu od ulicy Sienkiewicza, we wschodnim skrzydle urzędu znajdują się drzwi przesuwne umożliwiające osobą niepełnosprawnym skorzystanie z platformy wewnętrznej. Rozsunięcie drzwi następuje po wciśnięciu przycisku na panelu domofonu zamontowanego na elewacji budynku. Dzięki windzie oraz platformie wewnętrznej zapewniony jest bezpieczny i swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń magistratu.

Toaleta na poziomie ±0 jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Informacja o lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kutno wyświetlana jest na ekranie skierowanym na wprost drzwi głównych. Umiejscowienie wydziałów oraz pracowników znajduje się na tabliczkach informacyjnych przy drzwiach.

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na zewnątrz i wewnątrz budynku są zastosowane oznaczenia kontrastowe schodów. System alarmowy jest wizualny i głosowy.

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kutnie

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniony jest poprzez istniejącą pochylnię podzieloną jednym spocznikiem zlokalizowaną przy wejściu północno-zachodnim. Przed budynkiem wyznaczone są odpowiednio oznakowane i bezpłatne dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Teren jest ogrodzony, obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się zjazdem publicznym z ul. 29 Listopada.

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.  W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku są zastosowane oznaczenia kontrastowe schodów. System alarmowy jest wizualny i głosowy.